Stroop Testi

Stroop Testi çocuklarda özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Davranım Bozukluğu (DB), Karşıt Olma-Kaşıt› Gelme Bozukluğu (KGB) gruplar›nda yönetici ifllevleri değerlendirmede sık kullanılan nöropsikolojik testler arasındadır (Barkley ve ark.1992, Barkley 1997, Carter ve ark. 1995). Çok boyutlu (sözcük /şekil ve renk) bir uyara- nın dikkat kontrolü altında işlenmesini ve baskın olmakla birlikte amaca uygun olmayan tepki biçiminin (okuma) ketlenmesini gerektiren Stroop görevinin yoğun araştırmalara konu olmaya devam edeceği açıktır. 6-11 yaş grubu çocuk örnekleminde Stroop Testi TBAG Formunun norm değerleri saptanmış ve test-tekrar test yöntemiyle güvenirliği belirlenmiştir.

Böylece testin klinik ve temel bilim araştırmalarında 6-11 yaş grubu çocuklar için kullanılabilirliği saptanmıştır. Stroop Testi TBAG Formunun Türk toplumu çocukları üzerindeki standardizasyon çalışması yoluyla, yaş ve eğitim düzeyi nin ve bunların ortak etkisinin testin ölçtüğü bilişsel özellikler üzerindeki etkisi belirlenmiş ve söz konusu özelliklerin çocuklardaki gelişiminin ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün olmuştur.

Çocuklarda 5-15 yaş aralığında yapılmış Stroop görevi dahil çok say›da testi içeren 25 çalışmanın incelenmesi sonucunda, yaş aktörünün, işlem hızının tepki süresini yordama gücünün çok yüksek olduğu da belirlenmiştir (Cerella ve Ha- le 1994). Stroop Testi’nin Türk kültürüne standardizasyonu kapsamında yetişkin örneklemin- de yapılan çal›flmada yaşa bağlı değişiklikler, Stroop Testi TBAG Formununun 395 denek üzerinde yürütülmüş olan 5 x 3 x 2 faktörlü standar dizasyon çalışmasında da elde edilmiştir. Verilere uygulanan ANOVA, 20-82 yafl aralarında incelenmiş olan yaş faktörünün, bş alt testin tümündeki süre puanlarının anlamlı (p<.001) olarak olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir (Karakaş ve Başar 1993, Karakaş ve ark.1996).

Sizi Arayalım