Duygusal Zeka Testi

Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği Yılmaz ve Ergin (1999) tarafından standardizasyonu yapılmış Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği 30 maddelik bir ölçektir. Araştırmacılar; Amaca uygun olduğu tespit edilen ve yurt dışındaki araştırmalarda kullanılmış olan beş ölçek elde etmiştir. Bu beş ölçekten bir tanesi uzman görüşlerine başvurularak seçilmiştir. Tespit edilen ölçek önce hiçbir çeviri yapılmadan orijinal olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıfta öğrenim gören ve İngiliz dili ve grameri içerikli derslerden önceki yıllarda not ortalaması75 ve üzeri olan 55 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Daha sonra ölçeğin Türkçe çevirisi dil uzmanları ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda en az “Doçent” ünvanına sahip bir ekip tarafından yapılmıştır. Her maddesi ayrı ayrı tartışılan Türkçe form bir aylık bir süre geçtikten sonra İngilizce orijinalinin uygulandığı aynı gruba tekrar uygulanmıştır. 55 öğrencinin İngilizce ve Türkçe formlardan aldıkları puanlar, her madde için ölçeğin alt boyutları için ve ölçeğin verdiği toplam puan için karşılaştırılmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan 30 maddenin ilk ve son uygulamalardaki güvenirlik katsayısı.76 ile .92 arasında hesaplanmıştır. Ölçeğin birinci alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu .76, ikinci alt boyutun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu .92; üçüncü alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu .91; dördüncü alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu .88; beşinci alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu .86 bulunmuştur. Ölçeğin toplam puanı açısından bakıldığında ilk ve son uygulama arasında .84 düzeyinde korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen ölçek beş alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar 1. Duygularının Farkında Olma Maddeleri 2. Duygularını Yönetme Maddeleri 3. Kendini Motive Etme Maddeleri 4. Empati Maddeleri 5. İlişkilerini Kontrol Etme Maddeleridir. Ölçekten alınabilecek toplam puanlar 30 ile 180 puan arasında değişmekte olup, yüksek puan duygusal zeka düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek, toplam puana göre 155 ve üzeri yüksek, 130 Normal ve 129 ve altı düşük olarak hesaplanmaktadır.

Duygularının Farkında Olma Alt Ölçeği’nde;

31 ve üzeri puanlar yüksek

26-30 arası puanlar normal

25 ve altında olan puanlar düşük

Duygularını Yönetme Alt Ölçeği’nde;

32 ve üzeri puanlar yüksek

27-31 arası puanlar normal

26 ve altında olan puanlar düşük düzey

Kendini Motive Etme Alt Ölçeği’nde;

31 ve üzeri puanlar yüksek

27-30 arası puanlar normal

26 ve altında olan puanlar düşük düzey

Empati Alt Ölçeği’nde;

31 ve üzeri puanlar yüksek

26-30 arası puanlar normal

25 ve altında olan puanlar düşük düzey

İlişkilerini Kontrol Etme Alt Ölçeği’nde;

30 ve üzeri puanlar yüksek

25-29 arası puanlar normal

24 ve altında olan puanlar düşük düzey

Toplam puana göre:

155 ve üzeri puanlar yüksek duygusal zeka düzeyini

130-154 puan arası normal düzeyi

129 puan ve altı düşük duygusal zeka düzeyi

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217