NPİSTANBUL Hastanesi Hemşirelik

NPİSTANBUL Hastanesi Hemşirelik

Hemşirelik; bireylerin, ailelerin ve toplumların bakımına odaklanmış biri meslek grubudur. Bu sistem içerisinde yer alan hemşirelerimiz, sadece bireye değil, aileye de aynı bakımı ve bilgilendirmeyi yapmaktadırlar.

Psikiyatri Hemşireliği’ nin yanında spesifik alanlar olan, Yoğun Bakım Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği alanlarında da Hasta Güvenliği ilkeleri çerçevesinde Hemşirelik Bakımı veriyoruz.

Profesyonel Hemşirelik Bakımı; doğumdan ölüme değin insan ve topluma hizmet eder. Bu hizmet sırasında; fizyolojik, psikolojik, sosyal, spiritüel, entelektüel olarak hasta ve ailelerinin yanında olur ve bakım sunar.

1. Hasta Güvenliği Standartları içinde yer alan süreçler:

 • Etklili İletişim: Ekip Çalışması anlayışı ile, hasta tedavi ve bakımına odaklı, tüm sağlık profesyonelleri arasında işbirliği ile hasta hizmeti sunulur. Hatsa ve aileleri ile empatik ve profesyonel iletişim becerileri kullanılarak bilgilendirme yapılır.
 • Düşmelerin Önlenmesi: Hastalarımızın, düşmeler ve oluşabilecek ikincil sorunlarını önlemek amaçlı, uluslararası düzeyde geçerliliği olan risk değerlendirmeleri ilk yatış sürecinde, Hemşirelerimiz tarafından yapılır. Düşme riski yüksek hastalarımızda; bakım verici hizmeti alınabilir, Hemşirelerimiz 24 saat açık kamera sistemimiz ile hastalarımızı yakın gözlemler. Hedefimiz; Hastalarımızı sadece misafir ettiğimiz süreçte değil, taburcu olduklarında da eğitim ve bilgilendirme ile düşme oluşmasını engellemektir.
 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması: Hastalarımızın tetkik, tedavi ve bakımlarını uygularken; kimlik doğrulama işlemi yapılmaktadır. Kimlik doğrulama kriterlerinden, ad-soyad/protokol no/ doğum tarihi (gün/ay/yıl) biçiminde doğrulanır. İlke olarak; bu doğrulama kriterlerinden 2’ sinin doğrulanması yeterlidir.
 • Enfeksiyonların Önlenmesi: Enfeksiyonların önlenmesi anlamında basit olmasına rağmen; önemli konu el yıkamadır. Hastaya uygulanacak her işlem öncesi ve sonrası eller yıkanır. El yıkama ile ilgili hasta ve ailelerine hastane yatış süreci ve taburculuk sürecinde hemşirelerimiz tarafından ‘ ’ El Yıkama Eğitimleri’ ’ verilmektedir.
 • İlaç Uygulamaları: Yüksek Riskli ilaçlar ve tüm ilaçların güvenliğini sağlamak amaçlı, Stockart İlaç Yönetim Sistemi’ ne yüklüdür. Sisteme kayıtlı olan Hemşireler tarafından ilaç alımları her hasta için özel olarak yapılmaktadır. İlaç uygulamalarımızı 8+1 İlkesi doğrultusunda uygulayarak otomasyon sistemi üzerinde kayıt altına alırız.
 • Doğru Hasta/Doğru Taraf/Doğru İşlem Cerrahisi: Cerrahi Klinikte cerrahi operasyon yapılacak alan işaretlemesi, hastanın kimliğinin doğrulanması işlemi yapılır, aynı şekilde hasta ameliyathanede karşılandığında ve ameliyata alınmadan hemen önce hasta kimliği doğrulaması yapılarak hasta ameliyata alınır. Buna Time Out süreci denir.
 • Güvenli Kan Transfüzyonları: Kan transfüzyonu yapılmadan önce; Cross-match yapılır. Hatsa kimlik doğrulaması ilkeleri uygulanır, hastaya takılmadan önce tüm bilgiler kontrol edilerek kayıt altına alınır ve hasta gelişebilecek reaksiyonlar için yakın takip yapılır.

2. Uyguladığımız Hemşirelik Bakımını Ölçüyoruz.

 • Hemşirelik Bakımının doğru bir şekilde hastalarımıza ulaştığını anlamak için; kalite birimi ile birlikte, bakım verileri toplayarak, analizlerini yapıyoruz. Analizler doğrultusunda eğitimler planlayarak, hemşirelik bakımının kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.
 • Bakım Kalite Göstergelerimiz; Bası Yarası Oranları, Hasta Düşmesi Oranları, IV Komplikasyon Oranları, Enfeksiyon Oranları, Çalışan Memnuniyeti, Hasta Memnuniyeti

3. Hastalarıma verdiğimiz tüm bakımları, hemşirelik süreci doğrultusunda, tanılama, planlama ve uygulama, değerlendirme aşamalarını kullanarak kayıt altına alıyoruz.

 • Hemşirelik sureci; bilimsel bilgiyi uygulamaya koymayı, problemlere sistematik yaklaşımı, bakımın standardizasyonunu, bakımda kaliteyi ve bakımın değerlendirilmesini sağlar.
 • NANDA Hemşirelik Tanılarını kullanarak, her hastaya özel, günlük hemşirelik bakımları planlayarak, hastalarımıza uyguluyor ve günlük olarak değerlendiriyoruz. Hastalarımıza verdiğimiz tüm hemşirelik bakımlarını, otomasyon sistemi üzerinde kayıt altına alıyoruz.
 • Bakımın sürekliliğinin sağlanmasında önemliyiz…

4. Cerrahi ve Yoğun Bakım Ünitelerimizde, hasta ve ailelerine psikolojik destek sağlamak için “Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği” hizmeti veriyoruz.

 • Fiziksel sağlığın yanında psikolojik süreçler de hasta ve hasta yakını için önemlidir.

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNE GENEL BAKIŞ

 • Halihazırda psikiyatri hemşireleri mevcut psikiyatri hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde, servislerinde çalışmaları dışında; okullarda, cezaevlerinde , yuvalarda da çalışabilmektedirler.
 • Bu çalışma alanlarında üstlendiği ve yerine getirdiği; danışmanlık, bakım verici-terapist, eğitici, konsultan, araştırıcı, yönetici gibi farklı rolleri vardır.
 • Danışmanlık rolü kapsamında; ruh sağlığının desteklenmesi ve ruhsal hastalıkların önlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütür ve birincil korumada psikiyatri hemşiresi toplumdaki risk gruplarına bu rolünü uygular. Yeni evli çiftler, yeni çocuk sahibi olan aileler, engelli yakını olanlar, orta yaş krizi yaşayanlar bunlara örnektir.
 • Bakım verici-Terapist Rolü Kapsamında; Terapötik iletişim tekniklerinden faydalanarak kişilerin ve toplumun gereksinimlerini saptar, bu doğrultuda hemşirelik tanılarını koyar, bu tanılara yönelik hemşirelik bakımlarını planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
 • Eğitici Rolü Kapsamında; toplumun her bireyi, hasta ve yakınları başta olmak üzere, çalışılan kurumdaki sağlık disiplinlerine hizmetiçi eğtimler planlar ve sunar. Hemşirelik okullarında da bu eğitimleri sürdürür.
 • Konsültan Rolü; Psikiyatri hemşiresi psikiyatri klinikleri dışında çalışan diğer hemşire meslektaşlarına, psikiyatrik yaklaşımlarla ilgili, hasta-hemşire ilişkileri ile ilgili konularda konsultanlık yapar. Yoğun bakım hastası ve yakınları, onkoloji hastası ve yakınları, doğum klinikleri bunlara örnek olarak verilebilir.
 • Araştırıcı Rolü; Toplumda ve mevcut sistemlerde psikiyatrik yaklaşımlarla ve bakım ilkeleri ile ilgili araştırmalar yaparak; mevcut sistemle ilgili değerlendirmeler yapar eksiklikleri tespit eder, önerilerde bulunur ve istatistiksel olarak bu araştırmaları yayınlar.
 • Yönetici Rolü; Psikiyatri hemşiresi çağdaş yaklaşımlarla liderlik vasfını üstlenir.

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİNDE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

 • Bu rolleri kapsamında psikiyatri hemşirelerimiz, yatarak tedavi olan hastalarımıza öncelikle bakım verici rolü kapsamında yaklaşımlar sergilemekteler.
 • Psikiyatri hemşireliğinde Terapötik süreç; Hastalarımızın hastaneye kabulünden önce başlar, onlarla ilgili ailelerinden, birinci derecede yakınlarından, takip eden hekiminden aldığımız bilgilerle hemşirelik tanılamaları yapılır, bakım planlanır, süreçler tanımlanır ve uygulanır.
 • Hemşirelik tanılamalarında başetme alışkanlıkları sorgulanır, psikiyatrik değerlendirme ve ruhsal durum değerlendirmesi yapılır.
 • Duygudurum ve duygulanım, algılar, dikkat, bilinç-bellek-yönelim-oryantasyon, düşünceler, davranışlar ve aktiviteler sorgulanır. İletişim kurma biçimleri sorgulanır. Hastalığının doğası hakkında fikir sahibi olup olmadığı sorgulanır ve sonunda görüşmeci yorumuyla birlikte Psikiyatri Hemşireliği Ön Tanısı Konur. Buna göre Psikiyatrik Hemşirelik Yaklaşımları değerlendirilir, belirlenir planlanır ve uygulanır.
 • Hastalarımıza bu tanılama kriterlerimiz gözönünde bulundurularak, psikiyatri hemşireliği bakım süreçleri uygulanır. İlaç tedavileri ile tanı ve tedaviye yardımcı yöntemlerle, birlikte günlük yaşam aktivitelerini devam ettirecek ergoterapi programları planlanır ve uygulanır. Onlarla günaydın toplantıları ve okuma toplantıları yapılır.
 • El sanatları, uğraş terapileri, müzikterapi, ebru, resim, yoga çalışmaları hemşireleri nezaretinde ve uzman öğretmenler nezaretinde birlikte planlanır ve yürütülür. Öncelikle bu çalışmalara katılım ve planlama psikiyatri hemşiresince yapılır.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217