Hasta ve Yakınlarının Hak ve Sorumlulukları

Hasta ve Yakınlarının Hakları

 1. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 • Hastanemizden hizmet talep eden hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tetkik, tanı, tedavi ve iyileştirme imkânlarından  yararlanma hakkına sahiptir.
 • Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görevli olan sağlık personeli, hastaya tıp ilkeleri ve kurallarına aykırı veya aldatıcı nitelikte teşhis ve tedavi uygulayamazlar.
 • Hastanemizde tüm hastalarımız bakım ve tedavi sürecine katılıma yönlendirilmekte, eğitimleri ve katılımları için bilgilendirme broşürlerinden faydalanabilmektedirler.
 1. Bilgi Edinme ve Bilgilendirilmiş Onay Hakkı
 • Hastalarımız, sağlıklarının olumsuz yönde etkilenmemesi koşuluyla, kendileri veya yasal temsilcileri kanalıyla tedavinin koordinasyonundan sorumlu doktordan hastalığın olası veya kesin tanısı, uygulanacak işlemler, tedavi, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tedavi yöntemleri ve tedavinin kabul edilmemesi hâlinde ortaya çıkabilecek temel sonuçlar hakkında sözlü ve yazılı bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Yapılacak tedavileri, olası komplikasyonları ve riskleri hastaya ve /veya yasal temsilcisine hekimi tarafından açıklanır ve bilgilendirilmiş yazılı onayı alınır. Açıklamanın geçerli olabilmesi için, hastanın açıklamaları anlayacak zihinsel durumda olması gerekmektedir. Hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir bilimsel çalışmaya, hastalarımızın katılımı talep edilirse, mutlaka hastanın ya da yakınının yazılı izni gereklidir.
 1. Haberleşme Hakkı
 • Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.
 • Tedavilerini olumsuz etkilememesi koşuluyla ve ilgili hekimin onayı ile hastane dışındaki kişilerle, yüz yüze, telefonla, ziyaret ve posta yoluyla iletişim hakkına sahiptir. Telefon görüşmelerinin süresi, zamanı ve ziyaret saatleri hastanemizce belirlenir.
 1. Personeli ve/veya Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
 • Hastamız, hekimini ve /veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Mevzuat ve hastanemizde belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, değiştirme, başka doktorların konsültasyonunu isteme hakkı vardır.
 1. Tıbbi Özen Gösterilmesi
 • Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.
 1. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı
 • Hasta ile ilgili bilgilerin saklı tutulması hakkıdır. Hastayla ilgili bilgiler kendisinden izinsiz dinlenemez veya başkalarına verilemez.
 • Bilgisayarda saklanan hasta kayıtları yalnızca hasta bakımından sorumlu kişilerce incelenebilir. Çalışanların bu hakları gözetmesi ve korumasının yanı sıra hastaların da bu gibi haklar konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir.
 • Hastamız ile ilgili bilgi paylaşımları genel ortamlarda ve başkalarının bulunduğu alanlarda yapılamaz.
 • Hastalarımızın sağlık değerlendirmelerine yalnızca yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmektedir.
 • Hastalarımızın sağlık harcamaları ve kaynağı, ilgili personel dışında gizli tutulmaktadır. Diğer sağlık çalışanları fiyat ve ödeme konularına ilişkin görüş bildirmezler.
 • Hastalarımızın mahremiyet hakları hiçbir koşulda bozulmaz.
 • Hastalarımızın tüm muayeneleri, işlemleri ve tedavileri mahremiyet gereksinimlerini karşılayacak bir ortamda gerçekleştirilir.
 • Hastayla yapılan görüşmelerin eğitim amacıyla başkalarınca dinlenmesi veya izlenmesi hâlinde hastanın önce izni istenir; hasta bu izni verirken kendini baskı altında hissetmemelidir.
 • Basım ve yayım organlarında psikiyatri servisinden görüntü yayımlanacaksa hastaların kimliklerinin tanınmamasına özen gösterilir.
 • Üçüncü bir şahsın yaşamı veya toplumun sağlığı tehlikedeyse gizlilik hakkına uyulmaz. Söz konusu birey ve yasal otoriteler uyarılarak hastanın şiddet davranışı önlenebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu”- nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı kisiselveri@npistanbul.com adresine e-posta ile göndermeniz halinde; NPİSTANBUL Hastanesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, NPİSTANBUL Hastanesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
 • Hastalarımız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tedavi hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra tedavi için verilecek kararları onaylama ve reddetme hakkına sahiptir.
 • Tıbbi ve kanuni açıdan zorunlu haller dışında hasta onayını geri alabilir. Hastanın tedaviyi reddetmesi durumunda hastaya ya da kanuni temsilcisine tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar anlatılarak Tetkik ve Tedavi Red Tutanağı imzalatılır.
 • Daha önce tedaviyi reddetmiş bir hastanın tekrar başvurması hâlinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Bu durum hastanın tekrar müracaatında aleyhine kullanılmaz.
 1. Konsültasyon Hakkı
 • Hasta veya 1. derece yakınlarının onayları doğrultusunda başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.
 1. Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı
 • Hastanın veya yasal temsilcisinin, sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.
 1. Güvenliğin Sağlanması Hakkı
 • Hastanemiz, hastaların ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Riskli grupta yer alan hastalarımızın bulunduğu katlar için kontrollü giriş sistemi uygulanmaktadır.
 • Hastanemizin tüm çalışanları yaka kartı takmaktadır.
 • Hastanemiz güvenlik kameraları ile eşyaların çalınması, kayıp, fiziksel saldırıdan korumak için sürekli olarak izlenmekte, olası bir problemde hemen müdahale edilebilmektedir.
 • Hastanemizde olası afet ve acil durumlar için güvenlik planı bulunmaktadır.
 1. Refakatçi Bulundurma Hakkı
 • Muayene ve / veya tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere kurum imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan doktorun uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurması istenebilir.
 • Hastalarımıza uygulanacak her türlü işlemde hastanın durumuna uygun olarak mutlaka bir hemşire/ sağlık güvenlik personeli bulundurulmaktadır.
 1. Hastanede Yattığı Sürece Özel Eşyalarını Yanında Bulundurma Hakkı
 • Hasta, kişisel eşyalarını hastaneye getirebilir. Ancak hasta güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek materyaller daha sonra kendisine iade edilmek ve gerektiği zamanlar kullanıp, geri vermesi kaydıyla hemşire tarafından alınmakta ve güvenli bir yerde saklanmaktadır.
 1. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 • Hastalarımız, hastanemizin imkânları ölçüsünde ve alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme hakları bulunmaktadır.
 1. Müracaat ve Şikâyet Hakkı
 • Hastalarımız şikâyette bulunma, şikâyetlerinin dikkate alınması ve değerlendirilmesi ile sonuçtan haberdar edilmeyi isteme hakkına sahiptir.
 • Ayrıca ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle kuruluşun, tıbbi veya idari yetkilisine bildirme hakkına sahiptir.
 • Hasta, ilgili yetkililerce çözüm bulunamamasına ya da başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
 1. İkinci Görüş İsteme Hakkı
 • Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan ve kurumun belirlediği hekim veya hasta/yasal temsilcisinin belirlediği bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

 1. Hastalar Ziyaretçi Kabulüne İlişkin Sorumluluklar
 • Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. Hastanemizde ziyaret saatleri ve günleri hastanemize yatışta hastalarımıza ve yakınlarına bildirilmektedir. Bu saatler ve günler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • 0-10 yaş arası çocuklar (çocukların sağlığının korunması amacı ile) ziyarete kabul edilmemelidir.
 • Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getireni de kabul etmemelidir.
 • Ziyaretçiler diğer hastalara da herhangi bir şey getirmemelidir, getirildiği takdirde hasta tarafından kabul edilmemelidir.
 • Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmelidir.
 • Ziyaretçinin kendi hastasına veya başka hastalara ait eşyaları kullanılmamasına ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olmalıdır.
 1. Bilgi Verme Sorumluluğu
 • Hasta, sağlığı ile ilgili geçmişteki tüm bilgileri, hastanede uygulanan tedavi sırasında ve sonrasında meydana gelen değişiklikleri bildirmelidir.
 • Hastanın, hastanemizde bulunduğu süre içerisinde doktorunun kendisi için planlamış olduğu tedavide kullanılacak ilaçların dozları ve kullanım şekli dosyasında mevcut olacaktır. Bu ilaçların kullanımı sırasında çok az bir olasılık da olsa herhangi bir yan etki oluşabilir. Bu durumda doktorunu bilgilendirmelidir.
 • Yapılacak işlem ve tedavilerle ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru anlayıp anlamadığını bildirmelidir.
 • Hastanın, hastanemizde yattığı süre içinde özel bir beslenme programı uygulanacaksa hastanemize bunu bildirmesi gerekmektedir.
 1. Önerilere Uyma
 • Hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
 1. Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu
 • Planlanan tedaviyi reddettiği veya doktorun talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.
 1. Tetkik ve Tedavi Giderleri
 • Hasta ya da yakınları, sağlık giderinin ne şekilde ödeneceğini bildirmelidir.
 • Hastanın giderleri herhangi bir kurum tarafından ödeniyorsa ilgili belgeleri getirmek zorundadır. (Acil durumlarda bu belgeler aranmaz.)
 • Hasta, ödemeyi kendi yapacaksa da kurumun belirlediği süre içinde yapmalıdır.
 1. Hastane Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu
 • Hastalarımız, refakatçileri ve ziyaretçileri, kurumumuz tarafından belirlenmiş olan kural ve uygulamalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar, yatışı takiben hastalarımıza bildirilmektedir.
 1. Saygı Gösterme
 • Hasta diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır. Aksi durumlarda yönetimin alacağı tedbirlere uyulmalıdır.
 1. Bulaşıcı Hastalık Hâli
 • Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili doktoruna çıkmasında sakınca olmadığını belirtir, izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.
 1. Uygunsuz Talep
 • Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
 1. Tazmin Sorumluluğu
 • Hasta, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyanı tazmin etmelidir.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217