SCL-90-R Testi

Deragotis (1977, 1994; akt. Dağ, 1991; 2000) tarafından geliştirilen ölçeğin ülkemizdeki geçerlik- güvenirlik çalışmaları Dağ (1991) tarafından yürütülmüştür. Psikolojik ve bedensel belirtileri, bireyin içinde bulunduğu zorlanmanın ya da yaşadığı olumsuz stres tepkisinin düzeyini ölçmeye yönelik psikiyatrik bir tarama aracı olan ölçek 5 dereceli (hiç/çok az/orta derecede/oldukça fazla/ ileri derecede) Likert tipi değerlendirmeye dayanan 90 maddeden oluşmakta ve kendini bildirime dayanmaktadır. Ölçeğin 9 ayrı belirti grubunu yansıtan 9 alt ölçeği bulunmaktadır: Somatizasyon, Obsesif- Kompulsif, Kişilerarası Duyarlık, Depresyon, Kaygı, Düşmanlık, Fobik Kaygı, Paranoid Düşünce ve Psikotizm. Ölçeğin ayrıca Genel Belirti Düzeyi (GSI), Pozitif Belirti Toplamı (PST) ve Pozitif Belirti Düzeyi (PSDI) olmak üzere üç indeksi ve suçluluk duyguları, yeme sorunları ve uyku ile ilgili sorunları değerlendiren maddelerden oluşan bir ek ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin özgün ve Türkçe formuna ilişkin çalışmalar ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Ölçek ülkemizde de pek çok çalışmada kullanılmıştır.

Kesme puanı olarak, çok sayıda çalışma yapılmış. İhsan Dağ'ın çalışmasında GSİ 1,06 / Kılıç (1987) GSİ 0,91 / Çuhadaroğlu (1985) GSİ 0,85 / Fidaner &Fidaner(1984) GSİ 0,95 / ABD'de Degoratisin (1977) çalışmasında yetişkin psikiyatrik poliklinik hastaların ortalaması GSİ 1,26, yetişkin normallerde ise GSİ 0,31 bulunmuş. Türkiyedeki çalışmaların hemen hepsi üniversite öğrencilerinden oluşan normal gruplarla yapılmış. Sadece Çuhadaroğlu 1986'daki çalışmasında üniversite sağlık merkezine psikiyatrik tetkik için gönderilmiş 100 ergen denek kullanmış, bu çalışmada GSİ ortalama 1,28 bulunmuş.  İhsan Dağ'ın 1991'deki makalesinde (sf 10'da) "üniversite öğrencileri için 1.00 GSI puanı baz alınabilir, bu değerin 1 standart kayma üzeri olan 1,57 "hafif psikolojik belirtili" denekleri,  2 standart kayma üzeri olan 2,14 GSİ puanı ise "psikolojik belirtili" denekleri tanımada alt kesim noktaları olarak kabul edilebilir" der.

* Referans: Dr.Psk İhsan DAĞ; “Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) ‘nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği”; Türk Psikiyatri Dergisi 2: (1) 1991

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217