CBCL Ergen Kişisel Değerlendirme Formu YSR

Achenbach ve Edelbrock (1987) tarafından 11- 18 yaş grubu gençlerin kendi verdikleri bilgiler doğrultusunda yeterlik alanları ve sorun davranışlarını standart biçimde değerlendirebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 17 yeterlik ve112 problem davranış maddelerinden oluşmaktadır. Yeterlik ve sorun davranışlarla ilgili bu maddeler 4- 18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği’ndeki (Child Behavior Checklist For Ages 4- 18 / CBCL 4-18 ) (ADDÖ) maddelerle paralellik göstermektedir. Fakat maddeler gençlerin kendilerini 78 değerlendirebilmeleri amacıyla birinci şahıs olarak yazılmıştır. Ölçeğin birinci bölümü olan yeterlik bölümü etkinlik, sosyallik, okul alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Etkinlik ile ilgili maddeler çocuk ve gencin yapmaktan hoşlandığı ve aktif olarak katıldığı spor ve spor dışı aktiviteleri, bu aktivitelerdeki başarısını, ev ya da ev dışında yaptığı işlerin sayısını ve bu işlerdeki aktiflik düzeyini kapsamaktadır. Derecelendirme katılımın miktarı ve niteliğine göre yapılmaktadır. Sosyal işlevlerle ilgili maddeler herhangi bir kulüp, takım ya da gruba üyeliği, yakın arkadaş sayısını, anne-baba, arkadaş ilişkileri, kendi başına işlerini yapabilme düzeyini kapsamaktadır. Okul ile ilgili maddeler okul başarısı, okul etkinliklerine katılımı niteliksel ve niceliksel olarak yansıtmaktadır. Etkinlik, sosyallik ve okul alt ölçeklerinin toplamından Toplam Yeterlik puanı elde edilmektedir. Ölçekte ayrıca gencin herhangi bir fiziksel rahatsızlığı ya da özrünün olup olmadığı, okulla ilgili ve okul dışı alanlardaki kaygı ve sorunları ve en beğendiği özelliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açık uçlu sorular yer almaktadır. Bu maddeler puanlanmamaktadır. Ölçeğin ikinci bölümü ise, 4- 18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Checklist For Ages 4- 18/CBCL/4- 18) (ADDÖ) ve Öğretmen Bilgi Formu (Teacher’s Report Form ) (ÖDDÖ) ile paralellik göstermekte ve 112 problem maddesinden oluşmaktadır. 89 problem maddesi her üç ölçekte de ortaktır. Sorun davranışlar son 6 ayda görülme sıklık derecesine göre 0 (Doğru Değil), 1 (Bazen ya da Biraz Doğru), 2 (Çok yada Sıklıkla Doğru) olarak derecelendirilir. Ölçekten “İçe Yönelim”, ”Dışa Yönelim” ve “Toplam Problem” puanı elde edilmektedir. İçe Yönelim grubunu “Sosyal İçe Dönüklük, Somatik Yakınmalar, Anksiyete/Depresyon, Dışa Yönelim Grubunu “Suça Yönelik Davranışlar ve Saldırgan Davranışlar”, Toplam Problemi ise her iki gruba da girmeyen “Sosyal Sorunlar, Düşünce Sorunları ve Dikkat Sorunları” alt testlerinin toplamı oluşturmaktadır. 11- 18 Yaş Grubu Gençler İçin Kendinin Değerlendirme Ölçeği’ndeki (ÇDDÖ) maddeler ayrı ayrı çevrilerek çeviriler karşılaştırılmış, benzerlik ve 79 farklılıklar gözden geçirilmiştir. Daha sonra ölçek bir Türk dil bilimci tarafından gözden geçirilerek Türkçe ifadelerde bazı düzeltmeler yapılmıştır. Ölçek 15 gence uygulanarak anlaşılırlığı test edilmiştir. Test- tekrar-test güvenirliği ölçeğin bir hafta ara ile 60 gence iki kez uygulanması ile hesaplanmıştır. Tutarlılığı, Erol’un (1998 ) çalışmasının örneklemini oluşturan 2206 gencin puanları üzerinde elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Değerler, İçselleştirme Sorunlarında. 80, Dışsallaştırma Sorunlarında. 81 ve Toplam Problemde. 89 olarak hesaplanmıştır. İl, ilçe ve köyde ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek üzere çocukların puanları üzerinde Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanarak Toplam Problem alt ölçeği sonuçları il merkezinde. 89, ilçede. 88, köyde. 89 olarak bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar ölçeğin iç tutarlılığının, test-tekrar-test korelasyonunun yüksek olduğunu ve ele alınan cinsiyet ve yaş grupları ile il, ilçe ve köylerde ölçeğin güvenilir olarak kullanılabildiğini göstermektedir. (Achenbach, 1991; Erol, 1997; Akt: Çekici, 2003).

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217