Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ). Gratz ve Roemer (2004) tarafından geliştirilen Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği duygusal tepkilere ilişkin farkındalığın olmaması (farkındalık), duygusal tepkilerin anlaşılmaması (açıklık), duygusal tepkilerin kabul edilmemesi (kabul etmeme), etkili olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişim (stratejiler), olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin kontrolünde güçlük yaşama (dürtü), olumsuz duygular deneyimlerken amaç odaklı davranışlarda bulunmada güçlük yaşama (amaçlar) alt boyutlarını kapsamaktadır.

Otuz altı maddeden oluşan ölçeğin her bir maddesi 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak (1=hemen hemen hiç...5=hemen hemen her zaman) değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan deneyimlenen duygu düzenleme güçlüğündeki artışa işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Rugancı tarafından yapılmıştır (2010).

Kişilerin duygu düzenlemede yaşadıkları güçlükleri değerlendirmek amacıyla Gratz ve Roemer (2004) tarafından geliştirilen ölçek (Difficulties in Emotion Regulation Scale-DERS), “farkındalık”, “açıklık”, “kabul etmeme”, “stratejiler”, “dürtü” ve “amaçlar” olmak üzere 6 faktörden oluşan toplam 36 maddedir. Rugancı ve Gençöz (2010) tarafından yapılan uyarlama çalışmasında ölçek 35 madde haline gelmiştir. DDGÖ'den alınan yüksek puan duygu düzenlemede yaşanan güçlüğün artması anlamına gelmektedir. Türkçe uyarlamasından elde edilen sonuçlarda, ölçeğin Cronbach Alfa iç tutatlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Alt boyutlarının iç tutarlılık kat sayıları ise .90 ile .75 arasında değişmektedir. DDGÖ’nün test-tekrar test güvenirliği .83, Guttman yarıya bölme güvenirlik katsayısı .95’tir (Rugancı ve Gençöz, 2010). Ölçeğin bu çalışma için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .90'dır.

* Ruganci RN, Gençöz T.; Psychometric properties of a Turkish version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale; J Clin Psychol. 2010 Apr ;66(4):442-55. doi: 10.1002/jclp.2066

* Rugancı, R. N. (2010). The relationship among attachment style, affect regulation, psychological distress and mental construction of the relational world. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Alt ölçekler ve itemleri:

1. Farkındalık (AWARENESS): (itemler: 2*- 6* - 8*- 17* - 34*) duygusal tepkilere ilişkin farkındalığın olmaması

 2. Açıklık (CLARITY): (itemler 1*- 4 – 5 - 7*- 9 ) duygusal tepkilerin anlaşılmaması

3. Kabulsüzlük (NONACCEPTANCE): (itemler: 11 – 12 – 21 – 23 – 25 – 29 ) duygusal tepkilerin kabul edilmemesi

4. Dürtü Kontrolü (IMPULSE): (itemler: 3 – 14 – 19 – 24* - 32) olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin kontrolünde güçlük yaşama

5. Amaca Yönelik Davranabilme (GOALS): (itemler: 13 – 18 – 20* - 26 – 33) olumsuz duygular deneyimlerken amaç odaklı davranışlarda bulunmada güçlük yaşama

6. Strateji (STRATEGIES): (itemler: 15 – 16 – 22* - 28 – 30 – 31 – 35 – 36 ) etkili olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişim

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217