Sorun Davranış Kontrol Listesi (ABC)

Zihin engelli ve otistik bozukluğu olan bireylerde gözlenen problem davranışları ve uygulanan ilaç tedavisi ya da diğer müdahale yöntemlerinin bu davranışlara etkilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Çocuğu yakından tanıyan anne-baba, eğitimci, öğretmek ve/veya klinisyen tarafından doldurulur.

1-4 yaş arasındaki çocukların değerlendirilmesi için kullanılabilir.

Ölçek 57 madde, 5 alt ölçekten oluşur. Ölçülen alt ölçek boyutları: Duyusal, İlişki Kurma, Beden ve nesne kullanımı, Dil Becerileri, Sosyal ve Öz Bakım becerileri’dir

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 159’dur.

ABC'nin doğru sınıflama oranının % 88 olduğu bulunmuştur. Ölçekte kesme puanı 39 olarak belirlenmiştir. Güvenirlik bulguları incelendiğinde Cronbach alfa katsayısı ve iki yarım test güvenirliği .92 olarak bulunmuştur. Puanlayıcılar arası güvenirliğe bakıldığında iki öğretmen tarafından bağımsız olarak değerlendirilen 100 çocuk için .86, bir öğretmen ve bir ebeveyn tarafından değerlendirilen 69 çocuk için .59 olduğu bulunmuştur. Araştırmada dışsal ölçütler olarak tanı ve sorunun derecesi kullanılmıştır. Sonuçlar ölçeğin ölçüt geçerliğini destekler niteliktedir.

Kaynak/Referans:  Yılmaz-Irmak, T., Tekinsav-Sütçü, S., Aydın, A., Sorias, O. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 13-23.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217