Tedavi Motivasyon Anketi (TMA)

Tedavi Motivasyonu Anketi (TMA) Ryan ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen ve kişilerin alkol/madde bağımlılık tedavisine katılma ve tedavide kalma nedenlerini değerlendirmek için düzenlenmiş 26 maddelik kendi bildirimli soru formudur.

Soruların “Kesinlikle katılmıyorum” dan “Kesinlikle katılıyorum”’a değişen şekilde cevaplandığı 5 noktalı Likert tipi ölçektir. 0-4 arasında puanlanır. Faktör analizi ve madde analizleri alkol ve madde tedavi merkezinin ayaktan tedavi ünitesine ardışık başvuran 109 kişi ile yapılmıştır.

Faktör analizi ölçeğin tanımlanabilir 4 faktör içerdiğini göstermiştir: (1) içsel motivasyon (İM– tamamen kendisi tarafından belirlenmiş olmasa da içselleştirilmiş motivasyon, (2) dışsal motivasyon (DM) - tedavi arayışında olmak dışında bir seçeneği olmadığı duygusu ve tedavide kalmak için dışsal baskı, (3) kişiler arası yardım arama (KYA) - olgunun sorunlarını diğerleriyle paylaşma motivasyonu ve (4) tedaviye güvensizlik (TG) - tedavinin seyri ile ilgili beklentiler.

Daha sonra Ryan ve ark.3 TMA’yı alkol kötüye kullanımı için tedavi arayışındaki (n=98) ikinci bir örnekleme uygulamışlardır. TMA, yapısal geçerliliğini düşündüren, klinisyen tarafından değerlendirilen genel bozukluk, genel motivasyon, tanımlanmış motivasyon, içselleştirilmiş motivasyon ve dışsal motivasyon ile yüksek korelasyon göstermiştir.

Kaynak: Cüneyt E, Ömer S, Ercan D, Birim D, Duran Ç, ve Richard M. Tedavi Motivasyonu Anketi (TMA) Türkçe Versiyonunun Alkol Bağımlısı Hastalarda Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenilirliği. Bağımlılık Dergisi 2006; 7(3): 117-122

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217