Conners Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği

Conners Ana-Baba Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun Formu: CADÖ-YU (Conners’ Parent Rating Scale-Revised Long, CPRSRL):

CADÖ-YU, öncelikle DEHB olmak üzere, 3- 17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerdeki problem davranışları değerlendirmek amacıyla Conners tarafından geliştirilmiştir.

CADÖ-YU dörtlü Likert tipi bir ölçek olup, puanlaması 0-3 arasında değişen 57 maddeden ve yedi alt ölçekten oluşmaktadır: Karşı gelme/KG (10 madde), bilişsel problemler-dikkatsizlik/BP-D (12 madde), hiperaktivite/H (9 madde), kaygı-utangaçlık/K-U (8 madde), mükemmeliyetçilik/M (7 madde), sosyal problemler/SP (5 madde) ve psikosomatik/P (6 madde).

Ayrıca alt ölçeklerdeki bazı maddeleri paylaşan üç yardımcı ölçek vardır: DEHB İndeksi, Conners Global İndeksi ve DSM-IV Belirtileridir. Yardımcı ölçekler, özgün ölçekteki maddelerden oluşturulmuştur ve ana ölçekten elde edilen bulguları desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada öncelikli hedef yardımcı ölçekler dışındaki alt ölçeklerin yapısını incelemek olduğu için, tıpkı özgün çalışmada olduğu gibi yalnız alt ölçeklere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. CADÖ-YU’nun Türkiye uyarlama çalışması Kaner ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. DFA analiz sonucunda CADÖ-YU’nun faktör yapısının özgün ölçekle özdeş olduğu saptanmıştır (RMSEA=0.04, RMR=0.04, GFI=0.90 ve AGFI=0.89). CADÖ-YU’nun yapı geçerliliği incelendiğinde K-U, M ve P alt ölçekleri dışındaki tüm alt ölçeklerin DEHB olan çocukları DEHB olmayan çocuklardan ayırt ettiği ve alt ölçekler arasındaki tüm korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.

CADÖ-YU’nun Cronbach alfa katsayıları 0.55-0.85, test-yeniden test güvenilirlik katsayıları 0.35-0.73 arasındadır. Madde toplam korelasyonları ise KG için 0.45-0.59, BP-D için 0.43-0.61, H için 0.37-0.58, M için 0.36-0.45, P için 0.37-0.59, K-U için 0.32- 0.60 ve SP için 0.37-0.59 arasındadır.

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217