Yaşamda Amaç Testi (Purpose in Life Test / PIL)

Purpose in Life (PIL)-Yaşamdaki Amaç Testi ilk olarak 1959 yılında Frankl tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra Crumbaugh ve Maholick (1964) bu ölçeği kullanmış ve geliştirmişler. 20 sorudan oluşan 7’li likert tipi ölçektir. Jonsen, Fayertröm, Lundman, Nygren, Vahakanges ve Strandberg (2010), PIL’in kuramsal  varsayımlarını test etmiş, İsveç versiyonu PIL’in yapısını açıklamışlardır. Araştırmacılar 449 kişilik %62’si kadın olan ve yaşları 19-103 arasında değişen bir katılımcı grupla çalışmışlardır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda PIL’in Frankl tarafından açıklanan üç boyutu desteklenmiştir. Bu boyutlar; varoluşta anlam, günlük yaşamda anlam yaratmada özgür olmak, gelecekte yaşanabilecek sıkıntılar karşısında anlam aramaya isteklilik. Araştırmada ayrıca İsveç versiyonu PIL’in geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulunmuştur.

Puanlama:

İşaretlenen rakamları toplanır. Toplam puan 20 – 140 arasıdır. Toplamın düşük olması şu anda kişinin bir “varoluşsal boşluk”, yani yaşamında bir anlam veya amaç eksikliği yaşadığını gösterir.

Ergenlerde ortalama 108 bulunmuş. Toplam puan 80 altında ise gelecekle ilgili hayal ve amaç bulma konusuna kişinin yöneltilmesi gerekliliğinden söz edilebilir.

Genel olarak: 

113 ve yukarıda ham puanlar genellikle yüksek amaç

92-112 puanlar orta

92 puan ve aşağısı yaşam amacı eksikliği olarak yorumlanır

İtemlere verilen yanıtlarda 1 ve 2 “düşük”, 3-5 arası ise “orta”, 6 ve 7 olarak işaretlemeler “yüksek” olarak ele alınmaktadır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217