Empati Ölçeği (Baron ve Cohen)

Empati Ölçeği Empati Ölçeği, Baron-Cohen ve ark (2004) tarafından, normal bireylerde empatiyi ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Kendini değerlendirme türündeki ölçek, klinik ve klinik dışı gruplarda uygulanabilmektedir. Empati Ölçeği, empatiyi ölçmeye yönelik 40 ve kişinin testin amacına odaklanmasına engel olmaya yönelik 20 çeldirici maddeyi içeren toplam 60 sorudan oluşmaktadır. Kişi soruları, iki ucunda "kesinlikle katılıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" yanıtları olan 4 seçenek arasından işaretlemektedir. Puanlandırmada sadece empatiyi ölçen 40 soru dikkate alınmaktadır. Empati soruları: (1- 4 - 6- 8- 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 – 60) . Bunlar dışındaki itemler de çeldiriciler oluyor. En az empatik 2 yanıta 0 puan, en empatik yanıta 2, ikinci empatik yanıta 1 puan verilir. Ölçekten alınabilen toplam puan 0 ile 80 arasında değişmektedir. Maddelerin bir kısmında "kesinlikle katılıyorum" bazılarındaysa "kesinlikle katılmıyorum" empatik bir yanıta işaret etmektedir. En az empatik 2 yanıta 0 puan, en empatik yanıta 2, ikinci empatik yanıta 1 puan verilir. 40 empati sorusundan 22’si Wakabayashi ve ark (2006) tarafından, faktör analizi yöntemiyle ölçeğin kısa formu için seçilmiştir (kısa form itemleri: 1-6-8-14-15-19-21-22-25-26-29-35-36-41-43-44-48-52- 54-55-58-59). Özgün adı Empathy Quotient olan ölçeği geliştiren Baron-Cohen ve Wheelwright (2004), çalışmalarında Asperger Bozukluğu/Yüksek İşlevli Otizm tanılı bireyler ve kontrol grubu olarak iki grubu değerlendirmişlerdir. Çalışmada test tekrar test güvenilirliği 0.97, iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak saptanmıştır. Baron-Cohen ve ark (2005) 30 ve altındaki puanları yetişkinlerde Asperger Bozukluğu klinik tanısını koymak için önermiştir. Ölçeğin Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde güvenirliği ve ön geçerliği Bora ve Baysan tarafından gösterilmiştir (2009) ve ölçeğin iç tutarlılığı oldukça yüksek bulunmuştur (α= 0,84). Split half yöntemi ile elde edilen Guttman split-half katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Bu yöntemle, Cronbach alfa katsayısı ölçeğin ilk yarısı için 0,75, ikinci yarısı için 0,74 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test korelasyonu 0,76 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada ise iç tutarlılığa ilişkin Cronbach alfa katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. Bu ölçek için Türk örnekleminde kesme puanını belirleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Empati Ölçeği’nin güvenirliği ve geçerliğine yönelik kanıtlar, ölçeğin iyi bir iç tutarlılığa ve test-tekrar test güvenilirliğine sahip olduğunu göstermektedir. Empati Ölçeği’nin Asperger Bozukluğunu kontrollerden ayırabildiği gösterilmiştir (Wakabayashi ve ark 2007). Empati Ölçeği'nin Otizm Ölçeği ile ters bir ilişki gösterdiği bildirilmiştir (Baron-Cohen ve ark 2004).

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217