npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

NPİSTANBUL JCI Akreditasyon BelgesiNöropsikiyatri alanında uluslararası standartların üzerinde sunduğu tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ilk denetimiyle dünyaya kanıtlamış olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, dünyanın en büyük ve prestijli sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) tarafından 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında titizlikle yeniden denetlenmiştir. 3 yılda bir gerçekleştirilen ve 5 gün süren yoğun denetim neticesinde, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi önemli bir başarıya daha imza atmış ve 1300’ü aşkın standart (ölçülebilir element) üzerinden % 100 uygunluk alarak, akreditasyon sertifikasını yenilemiştir. Böylelikle sağlık hizmetlerinde uluslararası kalite standartlarının NPİSTANBUL  Beyin Hastanesinde “yaşayan ve sürekli gelişen bir sistem” olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır.

2012 yılında JCI (Joint Commission International)  tarafından akredite edilen “Türkiye’nin İlk ve Tek; Dünyanın 3. Nöropsikiyatri Hastanesi” olan hastanemizin birçok tıbbi uygulaması, JCI denetçileri tarafından iyi uygulama örnekleri olarak değerlendirilmiş ve dünyadaki benzer kuruluşlara örnek teşkil edeceğine yönelik övgüler alınmıştır.

Dünyada JCI’nın 2014 yılında revize edilen standartları çerçevesinde akredite edilen ve bu yeni standartlar serisi kapsamında % 100 uygunluk alan “İlk Nöropsikiyatri Hastanesi” olma özelliği bakımından da yenilikçi duruşunu bir kez daha sergilemiştir.

 

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere, bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

Joint Commission International (JCI):

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951′de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association’ın katılımıyla “Joint Commision on Accreditation of Hospitals” (JCAH) olarak kurulmuştur.

1987 yılında hastaneler dışındaki sağlık kuruluşları için de akreditasyon programları geliştirilince komisyonun ismi “Joint Commision on Accreditation of Health Care Organizations” (JCAHO) olarak değiştirilmiştir.

Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

Joint Commission’ın uluslararası kolu olan Joint Commission International (JCI), 1994 tarihinden bu yana 80 ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla çalışmaktadır. JCI, akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri yoluyla hasta bakımının güvenliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta güvenliği konusunda tanınmış bir dünya lideridir. JCI denetçileri hasta güvenliğini savunan son derece eğitimli klinisyenlerdir. Enfeksiyon kontrolü, ilaç güvenliği, hasta bakımı ve tedavisi, hasta değerlendirilmesi ve tesis güvenliği konularındaki uzmanlığı ile sağlık hizmetleri kalitesini geliştirme ve hasta güvenliği konularına odaklanmaktadır. JCI’nın standartları, tüm dünyadaki sağlık hizmetleri uzmanları tarafından geliştirilmiş ve dünyanın her bölgesinde test edilmiştir. JCI’nın akreditasyon kararları, sağlık hizmetleri uzmanlarından oluşan uluslararası bir komite tarafından verilmektedir.

JCI, Haziran 2011 tarihinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu (ISQua) tarafından kendi denetim süreci, kalitesi ve standartları çerçevesinde denetlenmiş ve akredite olmuştur. Bu sayede JCI’nın denetim ve akreditasyon sürecinin güvenilirliği uluslararası alanda kanıtlanmıştır. ISQua akreditasyonu, sağlık hizmetleri organizasyonlarının çalışmasını denetlemek amacıyla JCI tarafından kullanılan standartların ve süreçlerin akreditasyon kuruluşları için en yüksek uluslararası temel ölçütleri karşıladığını garanti etmektedir.

JCI’nın Akreditasyon Amaçları:

 • Bakım alanlar ve bakım verenler için riski azaltan güvenli bir ortam temin edilmesi
 • Kalite ve hasta güvenliği için ölçülebilir kıyaslama kriterlerinin sunulması
 • Güvenilir bir süreç kullanılarak sürdürülebilir iyileştirmenin ortaya konulması
 • Akredite edilen hastanelerin başarılarının ve mükemmeliyete adanmışlıklarının kamuoyu nezdinde tanınmasının ve kabul görmesinin sağlanması
 • Hasta memnuniyetinin iyileştirilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Standardize bakım sayesinde maliyetlerin düşürülmesi

JCI’nın Akredite Ettiği Hastanelerden Beklentileri:

 • JCI, kapsamlı bir denetimden sonra akredite ettiği kuruluşların tıbbi ve yönetsel performansını sürekli izlemektedir.
 • Hastaneden aşağıda sıralanan JCI standartlarının ana başlıklarına yönelik klinik ve yönetsel performans göstergeleri belirlemesini istemekte ve bu göstergelere yönelik sürekli veri toplanmasını, analiz edilmesini, raporlanmasını ve iyileştirme süreçlerinin etkin olarak hayata geçirilmesini istemektedir.
 • Akredite olan hastanelerden belirli periyodlarda bu analiz sonuçlarını istemekte ve denetlemektedir.
 • Aynı zamanda JCI, akredite ettiği hastanelere habersiz denetimler düzenleyebilmektedir. Bu denetimlerde de JCI standartlarına tam uyum sağlanmasını beklemekte ve bunu kontrol etmektedir.
 • Akreditasyon kararı verilen hastanenin tüm süreçleri, akreditasyonun 3. yılında yeniden, tüm standartlar ve kriterler ölçüsünde, yerinde titizlikle değerlendirilmektedir. Bu denetim neticesinde akreditasyon kararının devamlılığına ya da sonlandırılmasına karar verilmektedir.

JCI Akreditasyonu’nun Avantajları:

 • Tüm hastane ve polikliniklerde aynı kalitede ortak bir hizmet sunulması sağlanır.
 • Tedavi hizmeti verilen hasta profiline uygun olarak tesis güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, sürekli gözlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, önemli bir olmazsa olmazıdır.
 • Hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunur.
 • Hasta hakları ve sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunulur.
 • İstenen tıbbi sonuçların alınma olasılığı artırılır ve istenmeyen sonuçların meydana gelme riski azaltılır.
 • Tedavi hizmeti sunumunda multidisipliner bir bakım planı oluşturulması desteklenir ve denetlenir.
 • Hasta ve çalışan güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi sağlanıp tehlikeler azaltılır.
 • Uygulamalar ve bilgilendirmeler ile hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerine olan güveni ve katılımı sağlanır.
 • Periyodik olarak klinik ve yönetsel risk ölçümleri ile meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilmesi, önlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenir ve bunların karşılanması sağlanır.
 • Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması sağlanır.
 • Fiziksel ortamın güvenliği ve çalışanların acil durumlarda etkin koordinasyonu sağlanır.
 • En yüksek kalite ve teknolojik ekipman ile doğru zamanlarda etkin hizmet verilmesi sağlanır.
 • Kurumun tüm alanlarında aynı yüksek kalitede hizmet verilmesi temin edilir.
 • Hasta ve ailesi, hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir, doğru ve yerinde hizmet sunulması sağlanır.

JCI (Joint Commission International) Standardı’nın Ana Başlıkları:

-Hasta Odaklı Standartlar
 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri
 2. Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği
 3. Hasta ve Ailesinin Hakları
 4. Hastaların Değerlendirmesi
 5. Hastaların Bakımı
 6. Anestezi ve Cerrahi Bakım
 7. İlaçların Yönetimi ve Kullanımı
 8. Hasta ve Ailesinin Eğitimi
-Organizasyon Odaklı Standartlar
 1. Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği
 2. Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
 3. Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme
 4. Tesis Yönetimi ve Güvenliği
 5. Personel Nitelikleri ve Eğitimi
 6. İletişim ve Bilgi Yönetimi

Bu çalışmalar çerçevesinde NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; geçmişten bugüne ve geleceğe, kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmayı tüm danışan ve yakınlarına taahhüt etmiştir.