Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Multidimensional Perfectionism Scale)

Hewitt ve Flett (1991) tarafından yetişkinlerin mükemmeliyetçi kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik hazırlanan ölçek, her birinde on beş madde bulunan

  1. "kendine yönelik (self-oriented) mükemmeliyetçilik",
  2. "diğerlerine yönelik (otheroriented) mükemmeliyetçilik"
  3. "toplum tarafından dayatılan (socially prescribed) mükemmeliyetçilik"

olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Maddeler yedili likert tipi bir ölçekle (1=kesinlikle katılıyorum, 7=kesinlikle katılmıyorum) puanlanmaktadır.

Kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutu, kişinin kendisine yönelik yüksek standartları ve kendi davranışlarını eleştirel değerlendirmeyi ölçmektedir. Bu ölçekten alınabilecek puanlar 19 ile 133 arasında değişmektedir.

Diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutu, başkalarının yeteneklerine yönelik inançları ve beklentileri ölçer. Bu ölçekten alınabilecek puanlar 10 ile 70  arasında değişmektedir.

Toplum tarafından dayatılan mükemmeliyetçilik alt boyutu ise kişinin kendisi için anlamlı olan insanlar tarafından belirlendiğine inandığı yüksek standartları ölçer. Bu ölçekten alınabilecek puanlar 15 ile 105 arasında değişmektedir.

Bu alt ölçeklerden elde edilen düşük puanlar düşük mükemmeliyetçilik düzeyini, yüksek puanlar yüksek mükemmeliyetçilik düzeyi anlamına gelmektedir.

Ölçekten alınabilecek toplam puan ise 44 ile 308 arasında değişmekte ve yüksek puan mükemmeliyetçi kişilik özelliğine işaret etmektedir (Oral, 1999).

Ölçek Oral (1999) tarafından Türkçeye çevrilmiş, üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.

Ölçeğin Türkçe formundaki alt ölçekleri oluşturan maddeler farklılık göstermektedir. Orijinal ölçekte her alt ölçekte 15 madde bulunurken; Oral (1999) tarafından yapılan analizlerde Kendi Odaklı Mükemmeliyetçilik alt ölçeğinde 19 madde; Başkası Odaklı Mükemmeliyetçilik alt ölçeğinde 10 madde ve 15 madde de Sosyal Odaklı Mükemmeliyetçilik alt ölçeği altında yer almaktadır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217