Biyokimya Laboratuvarı

NPİSTANBUL Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında klinik hekimlerin isteği olan testler büyük bir titizlik ve uluslararası kabul görmüş yöntemler ve  kabul edilebilir hata hudutları içerisinde çalışılmaktadır. Bu anlayışımız çerçevesinde tanı, takip, risk ve prognoz belirlemeye yönelik laboratuvar hizmetlerimizin ekip çalışması ile hasta odaklı olarak devam ettirilmektedir.

KALİTE KONTROL POLİTİKAMIZ

Klinik laboratuvarcılık alanında internal ve eksternal kalite kontrol uygulamaları doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlak gereklidir. Laboratuvarımızda her gün her parametre için mutlaka internal kalite kontrol yapılarak verilen sonuçların tekrarlanabilirliği ve güvenirliliği test edilmektedir. Ayrıca test sonuçlarının doğruluğunun objektif olarak değerlendirilmesi için de dünyanın en geniş katılımlı programları olan CAP (College of American Pathologists) ve RIQAS dış kalite kontrol programlarına üyeliğimiz devam etmektedir. Bu dış kalite kontrol programlarıyla da her ay test sonuçlarımız dünyadaki pek çok laboratuvarla karşılaştırılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı  Biyokimya Laboratuvarı 2

Ayrıca kurumumuz dünyada otorite kabul edilen bağımsız akreditasyon kurumları olan  Joint Commission International (JCI) ve  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi tarafından da belli dönemlerde denetlenmekte ve bu konudaki akreditasyon çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

TEST PANELLERİMİZ

Biyokimya Laboratuvarımızda birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır.
Laboratuvarımızda çalışılan test grupları şunlardır:

Biyokimya Laboratuvarı 3- Biyokimya ve Elektrolit
- Hormon - Seroloji
- Tümör belirteçleri
- Nöroinflamatuvar panel
- Hematoloji
- Koagülasyon
- İdrar ve gaita analizleri
- Toksikoloji analizleri
- İlaç düzeyleri

BİYOKİMYA - ELEKTROLİT

- Açlık kan şekeri
- Tokluk kan şekeri
- Glukoz tolerans testleri  
- ALT
- GGT
- LDH
- Total kolesterol
- Trigliserid
- HDL- Kolesterol
- LDL- Kolesterol
- Kolinesteraz
- Kreatin kinaz (CK)
- CK-MB
- Ürik Asit
- Kalsiyum
- Magnezyum
- CRP (C- reaktif protein)
- Hs- CRP
- ASO
- RF (Romatoid faktör)
- Total Protein
- Albumin
- Hemoglobin A1c
- Demir
- Demir bağlama kapasitesi
- Total Bilirubin
- Direkt Bilirubin
- Sodyum
- Potasyum
- Klor
- Lityum

HORMON - SEROLOJİ

- TSH
- Free T4
- Free T3
- Prolaktin
- HCG
- İnsülin
- HOMA-IR
- Kortizol
- ACTH
- Troponin I
- HBsAg
- Anti Hbs
- Anti HIV
- Anti HCV
- Parathormon
- Vitamin B12
- Folik Asit
- Ferritin
- BNP
- Prokalsitonin
- Homosistein
- Estradiol
- FSH
- LH
- Progesteron
- Testosteron

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

- AFP
- CA 125
- CA 15-3
- CA 19-9
- CEA
- Total PSA
- Serbest PSA
- AFP

NÖROİNFLAMATUVAR PANEL

- Anti NMDA Antikor
- Anti AMPA Antikoru
- ENA Profili
- Anti Nükleer Antikor

HEMATOLOJİ

- Tam kan sayımı
- Sedimantasyon

KOAGÜLASYON

- PT
- APTT
- Fibrinojen
- D-Dimer

İDRAR VE GAİTA ANALİZLERİ

- Rutin idrar tahlili
- 24 saatlik idrar analizleri (kreatinin klirensi, total protein)
- Gaita mikroskobisi
- Gaitada parazit incelemesi
- Gaitada gizli kan

TOKSİKOLOJİ ANALİZLERİ

- Acil toksikoloji testi

İLAÇ DÜZEYLERİ

- TDM (ilaç kan düzeyi ölçümü)

FARMAKOGENETİK İLAÇ PANELİ GENETİK TESTİ

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde farmakogenetik testler gerek hastanın tedavisinin seçiminde, gerekse yan etkilerin en aza indirilmesinde çok fayBiyokimya Laboratuvarı 4dalıdır. Farmakogenetik testler genetik bilginin ışığı altında, her hasta için tedaviyi optimize etmemizi yani bireyselleştirmemizi sağlar. Hastaya tanısı konduktan sonra, yapılacak farmakogenetik testler ile en ideal tedaviye, el yordamı ile değil, bilimsel gerçeklere dayanarak başlamak mümkündür. Kişiye özel hale getirilmiş, bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımları ile en etkili, en uygun dozda ve yan etkisi en aza indirilmiş tedavileri hastaya uygulamak mümkündür.

Kişiler arasındaki genetik farklılıklar, ilaçların metabolize edilerek vücuttan atılmasını sağlayan enzimler üzerinde çok etkilidir. Özellikle psikiyatri, kardiyoloji ve ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları metabolize eden enzimlerin en önemlileri Sitokrom P450 enzimleridir. Sitokrom enzimleri karaciğerde bulunur.

Farmakogenetik ilaç paneli testi, sitokrom enzimlerini düzenleyen genlerin varyasyonlarını belirleyerek bir genetik profil ortaya konulmasını sağlamaktadır. Bu testin sonucunda kişilere Türkiye’ de bir ilk olan Farmakogenetik Profil Kimlik Kartı verilmektedir.

RUHSATLI AMATEM LABORATUVARI

Biyokimya Laboratuvarımız aynı zamanda AMATEM laboratuvarı ruhsatına sahiptir. Bağımlılık hastalarında ve çeşitli risk gruplarında idrarda toksikoloji testleri yapılmakta ve kişinin bağımlılık yapıcı madde kullanıp kullanmadığı saptanmaktadır. Tüm bu testlerin öncesinde numuneler gözetim altında alınmakta ve tüm süreçler kayıt altında tutulmaktadır.

Laboratuvarımızda numune alımı esnasında çok titiz davranılmakta, kan örneklemesi için vakumlu ve steril tüpler kullanılmaktadır. Numune kabul ve red kriterleri belirlenmiş olup bu prosedürler doğrultusunda numuneler çalışmaya hazır hale getirilmektedir. Ayrıca isim ve fotoğraflı olarak kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Test sonuçları üzerinde çeşitli etkileri olan endojen ve eksojen faktörler göz önünde bulundurularak bu konuda hekimler ile işbirliğine gidilmektedir. Sonuçlar, yaş ve cinsiyete göre hazırlanan referans aralıkları ile verilmektedir.

METABOLİK SENDROM TANI VE TAKİBİNDE LABORATUVARIN ROLÜ

Metabolik sendrom özellikle uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımının neden olabileceği önemli bir sağlık sorunudur.  Bunun için de hastanemiz biyokimya laboratuvarında metabolik sendrom ve insülin direnci tanısında önemli yer tutan açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, oral glukoz tolerans testleri, HbA1c, insülin, HOMA-IR, kan lipit düzeyleri testleri yapılabilmektedir. Bu testler yapılarak hastalarımızın metabolik sendrom açısından tanısı ve takibi sağlanmaktadır.

ANALİTİK PERFORMANS KRİTERLERİ

Biyokimya Laboratuvarı olarak amacımız;

- Doğru testin istenmesi
- Doğru numunenin alınması
- Doğru testin çalışılması
- Doğru sonucun hekime ve hastaya ulaştırılmasıdır.

Bu amacımız doğrultusunda testlerin analitik performansı ve doğruluğunu etkileyebilecek tüm preanalitik, analitik ve postanalitik faktörler titizlikle incelenerek analiz edilmekte ve çıkan sonuçlar biyokimya uzman doktorumuz  tarafından onaylanmaktadır. Çalışması tamamlanmış ve sonuçları onaylanmış numuneler uygun şartlarda uzun süre saklanarak hekiminin isteyebileceği yeni test ilavesi veya yeni örneklerle sonuçların karşılaştırma imkanı sağlanmış olmaktadır.

Çalışılan testler, özellikle testler ile ilgili nasıl numune alınacağı, idrar ve vücut sıvıları gibi özel örnekleri toplama prosedürleri, bunların saklanması, laboratuvara ulaştırılması ile ilgili bilgiler ve bunlarla ilgili malzemeler laboratuvardan temin edilmektedir.

NPİSTANBUL Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı olarak hedefimiz, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında test panelimizi genişleterek, eğitimli ve nitelikli kadromuzla hizmet kalitemizi arttırmaktır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217