Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Bipolar Bozukluk Tedavi

Bipolar bozukluk tedavisi kişinin durumuna göre farklı şekilde tedavi planı yapılmaktadır. Bu plan uzman bir psikiyatrist eşliğinde yapılmalıdır.

Tedavi planları aşağıdaki gibidir.

Bipolar bozuklukta tedavide asıl önemli nokta koruyucu tedavidir. Çünkü ataklar geçicidir, ama tek-rarlama riski her zaman vardır. Atakların başlangıç belirtilerinin tanınması ve zaman kaybetmeden psikiyatri kontrolüne gidilmesi koruyucu tedavide esastır.

Farmakoterapi

Bipolar bozukluğun manik, ağır depresif, intihar riski ve ciddi saldırganlık eğilimi olan dönemlerinde mutlaka hastanın hastaneye yatırılarak tedavi alması gerekir.

Pediatrik bipolar bozukluk tedavisinde;

  • Duygudurum dengeleyicileri,

  • Antikonvülzanlar ve 2. kuşak antipsikotikler sıklıkla tercih edilen ajanlardır. 

Duygudurum bozukluğu spektrumunda yer alan ve madde kullanımı olan çocuk ve ergenlerde lityum ile plasebo etkinliğinin karşılaştırıldığı bir çalışmada lityum kullanımının madde kullanım sıklığını azalttığı ve genel işlevselliğini yükselttiği gösterilmiştir (Geller ve Luby 1997).

Bipolar bozukluk tedavisi için yapılan çalışmaların çoğunda, eşlik eden agresyon, psikoz ve uyku düzensizlikleri için  primer duygudurum dengeleyicilerinin yanında ek tedavi gerektiği dikkati çekmektedir

Bipolar Bozukluk tedavisinde antidepresan kullanımının maniyi kötüleştirdiği veya presipite ettiği gözlenmiştir.

Bipolar bozukluk tedavisi için benzer olarak stimulanların etkileri hakkındaki veriler de değişkenlik göstermektedir.

Bipolar bozukluk tedavisinde çalışmalar çocuk ve ergenlerde bipolar hastalarda 2. kuşak antipsikotiklerin duygudurum bozukluğu, agresyon ve psikotik belirtilerde etkili olduğunu göstermiştir (Chang 2008).

Bipolar bozukluk tedavisinde , DelBello ve arkadaşlarının (2002) yaptığı bir çalışmada valproat monoterapisi, valproat ve ketiapin kombinasyonu ve plasebo ile karşılaştırılmış ve kombinasyon terapisinin daha üstün olduğu gösterilmiştir. Bipolar ve DEHB komorbiditesi gösteren gençlerde duygudurum dengeleyicisi ve stimulanların kombinasyon terapisi ümit vaad etmektedir (Scheffer ve ark 2005).

Bipolar bozukluk tedavisinde, Lamotrijin çocuk ve ergenlerde yetişkinlere göre daha çok Steven Johnson sendromuna yol açabilmektedir, fakat kilo alımı diğer ilaçlara göre daha azdır.

Bipolar bozukluk tedavisinde, Chang ve arkadaşlarının(2006) yaptıkları bir çalışmada ergen bipolarlarda lamotrijin özellikle depresif semptomlar olmak üzere etkili bulunmuştur. Lamotrijin özellikle hızlı döngülü ve sık depresif epizodları olan ergen bipolar hastalarda etkili olabilir.

Bipolar bozukluk tedavisinde, Biederman ve arkadaşlarının (2005a) yaptıkları bir çalışmada risperidon daha çok manik semptomlar olmak üzere DEHB belirtileri üzerine de etkili bulunmuştur.

Bipolar bozukluk tedavisinde yine Biederman’ın yaptığı bir çalışmada (2005b) bipolar çocuklarda olanzapin ve risperidon karşılaştırılmış, risperidonda %56, olanzapinde % 53’lük olumlu yanıt alınmıştır. Marchand’ın yaptığı bir retrospektif çalışmada (2004) ketiapin bipolar çocuk ve ergenlerde hem manik hem de depresif semptomlar üzerinde etkili bulunmuştur. Retrospektif  bir çocukluk çağı bipolar bozukluk çalışmasında rölatif olarak düşük doz aripiprazolün ( 10 mg) grubun 2/3 ‘inde etkili olduğu gösterilmiştir (Barzman ve ark. 2004). 10-17 yaşları arası çocukları kapsayan ve aripiprazol ile yakın tarihte yapılan bir çalışmada aripiprazol dozları tedricen arttırılmış çalışma sonucunda aripiprazolun etkin, güvenli ve iyi tolere edilebildiği sonucu ortaya çıkmıştır (Findling ve ark. 2008).

Psikoterapi

Bipolar Bozukluğun karmaşıklığı ve hasta ile ailesine getirdiği zorluklar düşünüldüğünde, psikososyal müdahale tedavide kritik öneme sahiptir.

Bipolar bozukluk tedavisinde, kanıtlanmış hiçbir psikososyal tedavi metodu olmasa da önceki çalışmalarda birkaç teknikten söz edilmiştir (Kowatch ve ark. 2005).

Bipolar bozukluk tedavisinde çalışmaların hemen hepsinde manik dönem tam iyileşmese de psikoeğitimi almaya yeterli stabilizasyonu sağladıkları anda gençlere uygulanmıştır.

Çocuk ve aile odaklı bilişsel davranışçı terapi, pediatrik bipolar hastalar için spesifik olarak düzenlenmiştir.

Önceki sonuçlar semptomatik olarak olumlu cevap alındığını ve ebeveyn memnuniyetini göstermektedir.

Miklowitz ve arkadaşları (2004), bipolar bozukluğu olan ergenlerde hastalık içgörüsü kazandırma, hastalığı ve duygudurum düzenleyici tedaviyi kabullenme, stres yönetimi ve uzun süre stabil duygu durumu sağlayacak aile çevresini sağlamayı içeren aile odaklı terapi geliştirmişlerdir.  Bu terapi modelleri relaps önlemeye yönelik stratejilerdir. 1 yıllık izlemde mani, depresyon ve davranış problemlerinde semptomatik iyileşme gözlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021
Yayınlama Tarihi: 27 Eylül 2018
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım