COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid bezi hastalıkları toplumda oldukça sık rastlanan rahatsızlıklar olmalarına karşın tiroid kanserleri görülme sıklığına oranla son derece azdır. Tüm bu hastalıklar kendilerini büyük çoğunlukla tiroid bezinin yaygın ve düzgün şekilde büyümesi, nodül olarak tanımlanan tiroid yumruları veya her iki seklin birlikteliği ile gösterirler.
Tiroid nodülünün normal popülasyonda görülme sıklığı %5-10 'dur. Elle anlaşılamayan 1-1.5 cm'den daha küçük nodüllerin saptanabildiği ultrasound çalışmaları ile bu oran -46'lara çıkmaktadır. Tiroid kanserli hastaların %70-90 kadarının tiroid nodülü ile başvurmaları önemlerini artıran en önemli belirti olarak gözükmektedir.
Buna karşılık tiroid nodüllerinin ancak %5-10 gibi düşük bir kısmında tiroid kanseri saptanır. Büyük çoğunluğu iyi huyludur. Tiroid nodüllerinin büyük bir kısmı herhangi bir sikayete sebep olmazlar. Genellikle hekim tarafından yapılan rutin muayne sırasında veya tıraş olurken, makyaj yaparken hasta veya yakınları tarafından tesadüfen farkedilirler. Tiroid nodülü saptanırsa;

  1. Yaş
  2. Cins
  3. Başlangıç ve büyüme hızı
  4. Radyasyon maruziyeti
  5. Aile hikayesi
  6. Ses kısıklığı
  7. Öksürü
  8. Yutma güçlüğü  sorgulanmalıdır.

Kanser açısından 15 yaş altındakiler ve 60 yaş üzerindekiler risk grubu içerisindedir. Çocuklarda tiroid nodülü çok nadirdir. O nedenle 15 yaş altında tiroid nodülü saptanması tirois kanseri olması açısından çok önemlidir. Tüm tiroid hastalıkları kadınlarda daha sık görülmektedir. Nodüllerin büyüme hızı, yaşlı veya ailede tiroid kanseri olan ya da çocukluk çağında radyasyona maruz kalmış hastalarda şüphe ile karşılanmalıdır. Radyasyona maruz maruz kalma tiroid patolojisi açısından çok önemlidir.

Nefes darlığı, yutma güçlüğü ve öksürük, kilo kaybı, ellerde titreme, sıcaklık ve terleme sorgulanması gereken belirtilerdir.

Her tiroid nodülü kanser midir?

Tiroid nodüllerinin ancak %5-10 gibi düşük bir kısmında tiroid kanseri saptanır.

Tiroid kanseri en çok kimlerde görülür?
 

 Kimler risk altında?

• Çocukluk çağında radyasyona maruz kalmış, boyun bölgesine radyoterapi görmüş hastalar,
• 70 yaş üzeri tiroid nodülü saptanan hastalar
• Pozitif aile hikayesi bulunması ve multible endokrin neoplazi (MEN) saptanan hastalar
• Radyasyona maruz kalabilecek sağlık personeli

Tiroid kanseri nasıl tesşhis edilir?

Tiroid bezi  patolojisi ile gelen hastada klinik değerlendirme kapsamlı bir hikaye alınması ve fizik muayne en önemli başlangıçtır. Sonrasında gerekliliğine göre;

- Biyokimyasal tetkikler; 
a) TSH,T4 gibi fonksiyonel hormon tetkikleri
b) Antikor çalışmaları, Antitiroid peroksidoz(TPO), Tiroglobulini tutam antitiroglobulin antikor, tiroid uyaran immunoglobulin (TSI) veya tiroid uyaran antikor (TSA)
c) Serum kalsitonin  düzeyi
d) Serum tiroglabulin düzeyi (Tg)
e) (CEA) Konsinoembriyojenik antijen

- Görüntüleme yöntemleri:
a) Radyo izotop sintigrafi: Otonom bir nodülün tanınması, substernal guatr tanımlanması,gelişimsel anomalilerin tanınması amacıyla gerektiğinde yapılabilir.
b) Radyolojik incelemeler, düz grafi ultrasongrafi ileri aşamaalrda MR, CT
  Ultrosongrafi oldukça yüzeysel yerleşimli bir ogan olan tiroid bezini araştırabilecek ideal bir yöntem konumuna gelmiştir. Halo işaretinin kaybolması, solid lezyen veya hipoekojenite, hetrojen eko yapısı, irregüler kenarlar, kalfikasyon, bez dışına yayılım, tiroid bezle aynı eko ve kanlanma gösteren Lenfadenopati varlığı önemli USG bulgulardır.

-Biopsi: İnce iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB)
 
Tiroid bezi patolojilerinin tanınmasında altın standarttır. Ciddi bir riski yoktur.

1- Sert veya fikse her nodül
2- Radyasyon alanı içerisindeki her nodül
3-Hızlı büyüme gösteren her nodül
4- Mikst 3-4 cm'den büyük nodüllerde İİAB yapılması gerekir.
   İİAB 'nin sensivitesi %83 sipesifitesi %92 olarak saptanmıştır.

Tiroid kanseri tedavisi

Konulan tanı, evre, yayılım, yandaş hastalıklar değerlendirilerek gereken cerrahi müdahele yapılır.
 Tiroid hormonu ihtiyacı için günlük ilaç kullanımı planlanır.
Cerrahi haricinde gerektiğinde (RAİ)  radyoaktifiyot tedavisi artık tiroid dokusu ve mikrometastozlar ortadan kaldırma hedefiyle uygulanabilir.

Tiroid kanseri tedavisi sonrası takibi

Hastalar ömür boyu takip altına alınmalı kontrolleri yapılmalıdır. Fizik muayne ilk 3 yıl boyunca her 6 ayda bir, daha sonraki yıllar yılda bir defa yapılmalıdır. Serum troglobülm (Tg) değerleri ölçülmelidir. Gerekirse I131 ile vücut sintigrafisi yaptırılabilir.

Ahmet Murat KOCA
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet Murat KOCA
Bariatrik ve Genel Cerrahi Tıbbi Kadro