Poliklinikler - Çocuk Nörolojisi Polikliniği

Çocuk Nörolojisi:

Çocukluk çağı (0 - 18 yaş arası);  beyin, kas ve sinir sistemini ilgilendiren nörolojik hastalıklarla ilgilenir. Çocuk nörolojisi, erişkin yaşa kadar çocuğun  beyin gelişim sürecini  olumsuz etkileyen nedenleri   araştırmak, tanı koymak, mümkünse tedavi etmek ve nörolojik sorunlu çocukların daha iyi yaşamasını sağlamak amacıyla multidisipliner yaklaşımla hizmet sunar.

Çocuk Nörolojisinin ilgi alanları;

1. Riskli bebeklerin nörolojik olarak  izlemi (Tüm prematüre bebekler, doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler),
2. Gelişim basamaklarında gerilik (İnce ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar),
3. Gevşek bebek (Hipotoni),
4. Baş ağrısı (Migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vb.) migren varyantları,
5. Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon),
6. Katılma (soluk tutma) nöbeti,
7. Ateşsiz havale (afebril konvülsiyon),
8. Nöbeti taklit eden durumlar,
9. Epilepsi (Sara hastalığı),
10. Serebral Palsi (Beyin felci),
11. Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar,
12.  Konuşma ve dile özel gelişimsel bozukluklar,
13. Kas ve kas-sinir hastalıkları,
14. Nörometabolik hastalıklar,
15. Hareket bozuklukları ve tikler,
16. Senkop bayılma,
17. Baş dönmesi,
18. Doğumsal ya da sonrada gelişen felçler,
19. Uyku bozuklukları, uyku terör,
20. Öğrenme güçlüğü,
21.  Nörodejeneratif hastalıklar,
22. Otizm-yaygın gelişimsel bozukluk spekturumu,
23. Nörogenetik hastalıklar,

Hangi durumlarda uzman görüşü almak gerekir?

Gebelikte annenin geçirdiği bazı enfeksiyonlar, erken doğum (prematüre), zor doğum hikayesi, yenidoğan döneminde yoğun bakım da kalış öyküsü, geçirilmiş santral sınır sıstemi enfeksiyonları, gelişim basamaklarının beklenen zaman aralığında  görülmemesi ( zihinsel, motor, dil, sosyal ve duygusal) durumlarında çocuk nörolojisi tarafından hastalar değerlendirilmelidir.

Riskli bebek izlemindeki temel hedef; nörolojik problemlerin olabilecek en erken dönemde saptanması, önlem alınması ve o bebeğin normal bir nörolojik gelişiminin sağlanmasıdır.

Epilepsi hastalığı: Çocuklarda da çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmekte ve farklı klinik şekillerde kendini gösterebilmektedir.

Tanı Yöntemleri:

Epilepsi ve diğer nörolojik hastalıklarda   tetkik olarak Elektroensefalografi (EEG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır.

EEG(Elektroensefalografi)

Beynin elektriksel aktivitesini değerlendirmek amaçlı yapılan bir tetkikdir. EEG sayesinde epilepsi  ve ayırıcı tanısı değerlendirilebilir.

Hastanemizde EEG bölümünde;  ideal koşullarda uyku ve uyanıklıkta EEG çekimi yapılmaktadır. Çocuk Nöroloji EEG ünitesinde 22 kanallı digital Elektroensefalografi cihazı ile hastalara uyanıklılık – uyku  EEG çekimi ve kısa süreli  saatlik monitorizasyon yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/cocuk-ve-ergen-psikiyatrisinde-eegnin-kullanimi

MRG

MR çekimi hareketsiz olmayı gerektirdiği için bebeklerde, küçük yaştaki –çocuklarda (0-6 yaş),otizm ve mental retardasyonlu hastalarda  anestezi yapılmalıdır. Bu hastalarda anestezili MR doktor onayı ile  çekilir. Hastanemizde anestezili ve anestezesiz mr çekimleri yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://npistanbul.com/sayfa/mr-goruntuleme sayfasını ziyaret ediniz.

Beyin İnceleme - Çocuk EEG

Beyin ve işlevlerini inceleyen temel tıp alanlarından olan psikiyatri ve nöroloji hiçbir zaman birbirinden tamamen bağımsız olarak çalışan iki ayrı anabilim dalı olmamıştır. Temel olarak aynı organ ve sistemleri araştırdığından, aynı sistem ile ilgili hastalıklar ile çalıştığından her zaman işbirliği ve konsültasyon içerisinde çalışan iki bilim dalıdır.

 

Ergoterapi Merkezi, Duyu Bütünleme Kliniği

Psikiyatrik hastalıkların danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla müzik, sanat tedavileri, spor ve ebru sanatını içeren ergoterapi çalışmaları yürütülmektedir..
Detaylı bilgi : http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/ergoterapi-ve-duyu-butunleme-merkezi

Otizm’de yeni tedavi yöntemi

Merkezde gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan 0-14 yaş arası çocuk ve genç hastalara, oyun ve sanat yöntemleri kullanılarak günlük yaşam becerileri kazandırılmasına yönelik tedavi uygulanmaktadır. Kişiye özgü gelişim programına göre rehabilitasyon uygulanıyor. Kişiye özel ergoterapi başlığı altında; duyu bütünleme tedavisi, davranış geliştirme, sosyal beceri geliştirme, temel dil becerileri ile ince - kaba motor geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Pediatrik Ergoterapi Merkezinde; Otizim, Serebral Palsi, Down Sendromu, zihinsel problemler, öğrenme güçlüğü ve hiperaktiflik gibi hastalıkların tedavi için çalışmalar yürütülüyor.

Dil Konuşma Tedavileri (DKT)

Ses bozukluğu yaşandığında öncelikle hekim muayenesi gerekmektedir. Hekim tanıda yardımcı olacaktır ve tıbbi tedavi gerektiğinde uygulayacaktır ya da ses terapisi gerektiğinde danışanı, bir dil ve konuşma terapistine yönlendirecektir. Çünkü bazı ses hastalıklarının önlenmesi, düzelmesi ve yeniden oluşmaması için ses terapi tekniklerini, dil ve konuşma terapistleri uygulamaktadır.

Hastalara ses sistemlerini kullanarak mümkün olan en iyi sesi nasıl üreteceklerini, zarardan ya da hastalıktan nasıl geri döneceklerini ve nasıl korunacaklarını öğretmeyi amaçlayan ve ses üretim fizyolojisinin dengesini teşvik eden, nefes koordinasyonuna yardım eden, ses üretimi ve ses tellerinin sağlığı için gerekli uygun perde, yükseklik ve sesin iyileşmesini sağlamaya yönelik egzersizler içeren bir programdır.

Detaylı bilgi : http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/dil-konusma-tedavileri-dkt


ReHaCom

Bilişsel bozuklukların oluşmasında en önemli nedenlerden biri de beyin hasarlarıdır. Ciddi bir kafa travması geçiren hastaların önemli bir kısmında görülen bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilişsel performans düzeyinin belirlenmesinin ana hedef olduğu teşhis prosedürlerinden farklı olarak rehabilitasyon programları beyin hasarıyla oluşan performans kaybını azaltmayı amaçlar. Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi Rehacom'da da amaç kişiyi mümkün olduğunca travma öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına devam ettirecek düzeye getirmektir.

Beyin Check Up'ı ve Zihinsel Rehabilitasyon

Zihinsel RehabilitasyonÇocuklarda dikkat eğitimi ve erişkinlerde kaybolmuş veya gerilemiş zihinsel yetilerin tekrar kazanılmasına yönelik yeni bir tedavi stratejisidir.  Beyin 'Check Up'ı yapıp unutkanlık, dalgınlık, aradığını bulamama, tekrar sormalar, okuduğunu anlama zorluğu, sinirlilik, kişilik değişimi gibi belirtilerin beyinsel bağlantıları anlaşılmaya çalışılır. MR ile yapısal durum, haritalama ile işlevsel durum, nöropsikolojik testler ile zihinsel, sosyal, duygusal beceriler ölçülür. Eksiklikler varsa kişiye özel yaşam standardını arttırmaya,  düşünce akıcılığı ve açıklığını sağlamaya yönelik tedavi protokolü hazırlanır. İlaç tedavisi, beslenme biçimi, bellek eğitimi, stres yönetimi çalışmaları planlanır. Kafa travması sonrası ve Alzheimer risk gruplarında koruyucu ve önleyici destek programı yapılır.
Detaylı bilgi : http://npistanbul.com/sayfa/zihinsel-rehabilitasyon-rehacom

ÇOCUKLARA VE ERGENLERE UYGULANAN TEST VE ÖLÇEKLER

ZEKÂ TESTLERİ VE GELİŞİM ENVANTERLERİ

CAS (Cognitive Assessment System)
5 – 17 yaş arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendiren CAS, planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler olmak üzere dört işlem alanından oluşmaktadır.

Stanford Binet Zekâ Testi
Sözel akıl yürütme (sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler); soyut/görsel akıl yürütme (örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kâğıt kesme ve katlama); niceliksel akıl yürütme (sayı dizileri, eğitim) ve kısa süreli bellek (boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleği) olmak üzere 4 alanı ölçen 15 alt testten oluşan test 2 yaşından yetişkinliğe kadar uygulanabilmektedir.

Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-R)
Sözel ve performans olmak üzere iki alt ölçeği bulunan test 6 - 16 yaş grubuna uygulanmaktadır. Sözel alt ölçekler çocuğun; sözel alanda soyutlama yapabilme kategorik düşünebilme, toplumsal beklentileri anlama, sosyal problem durumlarında inisiyatif alabilme, gereken hareketi gerçekleştirebilme, kelime bilgisi, sözel algı ve ifadesi, kısa süreli işitsel bellek, aktif işlem belleği ve matematik becerileri, edinilmiş bilgi ve okul öğrenmesi, kısa süreli işitsel bellek ve sıralı hatırlama yapabilme becerilerindeki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi vermektedir. Performans alt ölçekleri ise çocuğun; görsel farkındalık, görsel tanıma ve uzun süreli görsel bellek, görsel bir paterni takip edebilme ve öngörü görsel mekânsal organizasyon, görsel mekânsal algı, bütünden parçaya analiz yapabilme, sözel olmayan alanda kavramsallaştırma yapabilme, görsel alanda neden-sonuç ilişkisi kurabilme, sıralama yapma, zaman algısı, zamansal sıralama, benzer şekilde, yönergeleri takip edebilme, psikomotor hız, kısa süreli görsel bellek ve duyusal motor geri bildirimden faydanalabilme, parçalar arası ilişkiyi tahmin edebilme ve esneklik gösterebilme becerilerindeki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi vermektedir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Çocuğun; kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve öz- bakım becerilerindeki gelişimini saptanması için uygulanan test 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi
7 şekilden oluşan test, 3-7 yaş aralığındaki çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zekâ gelişimleri ile ilgili bilgi vermektedir.

Kent Porteus Labirentleri Testi
9- 14 yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmek için uygulanan test 12 labirentten oluşmaktadır.

DENVER – II Gelişim Tarama Testi
Çocuğun; kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve öz- bakım becerilerindeki gelişimini saptanması için uygulanan test 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

T.O.V.A. (Test Of Variables of Attention Continuous Performance Test) :
Dikkat ve impulsiviteyi ölçen bilgisayarlı bir sürekli performans testidir. Dilden etkilenmez. 10.3 dakikalık iki bölümü vardır, toplam 21.6 dakika sürer. 4-80 yaş için normatif veri tabanı vardır.

Peabody Resim Kelime Testi
Uyarıcı hedef kelimenin üzerinde dört resim bulunan kartlarda belirlenmesiyle uygulanan test çocuğun dil gelişiminin ölçülmesini hedeflemektedir.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Çocukların okula gitmeye hazır olup olmadıklarının değerlendirildiği, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme olmak üzere 6 alt ölçekten ve 100 maddeden oluşmaktadır.

Good Enough - Harris Bir İnsan Çiz Testi
Çocuktan boş bir kâğıda bir insan çizmesi istenilen test çocukların bilişsel gelişiminin yanı sıra duygusal ve sosyal değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

PROJEKTİF TESTLER

Çocuğun iç dünyası hakkında ipucu toplamak için uygulanan projektif testler, çocuğun kendisi, ailesi ve dış dünyası ile ilgili atıfları hakkında bilgi vermekte ve bilinçdışı süreçlerin analizinde yardımcı olmaktadır. 10 resimli karttan oluşan CAT (Çocuklar için Algı Testi), 3-10 yaş arasındaki çocuklara, 31 resimli karttan oluşan TAT (Tematik Algı Testi) ise 10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanabilmektedir. Kişilerden bu resimli kartlarla ilgili hikâyeler anlatmaları istenir. Rorschach Testi üstünde mürekkep lekeleri olan 10 karttan oluşmaktadır. Verilen yanıtlardan kişilerin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişleri analiz edilir. Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasında kullanılan bir diğer test ise Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testidir. Yarı yapılandırılmış projektif bir test olan Beier Cümle Tamamlama Testi ise, çocuğun tutumları, inançları, motivasyonları hakkında bilgi vermektedir. 8 -16 yaş aralığına uygulanan 56 tamamlanmamış cümleden oluşan A formu ve 16 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan 67 tamamlanmamış cümleden oluşan B formu bulunmaktadır.

DERECELENDİRME ÖLÇEKLERİ

Çocuk ve ergenlerde psikopatolojinin değerlendirilmesinde, müdahalenin planlanmasında ve tedavinin etkililiğinin değerlendirilmesinde bilgi alınan kaynakları zenginleştirmesi açısından derecelendirme ölçekleri çok sık kullanılmaktadır.

Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)
Çocuklardaki ve ergenlerdeki psikopatolojiyi ve sosyal yeterliliği belirlemek amacı ile geliştirilen ölçeğin saldırgan davranış, kaygı / depresyon gibi dar alanlara bölünen, içe yönelim ve dışa yönelim olmak üzere iki geniş alt davranış alanı bulunmaktadır. ÇDDÖ’ nün 2-3 yaş, 4-18 yaş olmak üzere iki farklı ana baba değerlendirme formu, 5-18 yaş öğretmen bilgi formu ve 11-18 yaş arasındaki gençler için kendini değerlendirme ölçeği bulunmaktadır.

Conners Derecelendirme Ölçekleri (CDÖ)
Evebeynlerin, öğretmenlerin ve ergenlerin bildirimlerine dayanan uzun formlarının yanında kısa formları da bulunan CDÖ, davranış bozukluğu, bilişsel problemler ve sosyal problemler psikopatolojileri değerlendirmenin yanında DEHB’nin değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan ölçektir.

Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)
6 – 17 yaş aralığında kullanılan ölçek depresyonu değerlendirmektedir.

Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği
18 sorudan oluşan oluşan ölçek çocuklarda sosyal kaygı düzeyini belirlemektedir.

Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)
Problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler olmak üzere7 alt ölçekten ve 60 maddeden oluşan ölçek, aile bireyleri arasındaki etkileşimin sağlıklı olup olmadığını, ailenin yapısal özelliklerini belirlemektedir. Ölçeği 12 yaş üstü tüm aile bireyleri doldurabilmektedir.

Aile Hayatı ve Çocuk yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI)
Aşırı annelik (aşırı kontrol), demokratik tutum ve eşitlik tanıma, ev kadınlığı rolünü reddetme, geçimsizlik (aile içi çatışma) ve sıkı disiplin olmak üzere beş alt boyuttan ve 60 maddeden oluşan ölçek, anne babanın çocuk yetiştirme tutumlarını ve aile hayatının değerlendirmektedir.

Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT)
23 maddeden oluşan ölçek, 18 – 36 aylık çocuklarda otizm belirtilerini tespit etme amacı ile geliştirilmiştir. Ölçek yalnızca otizm şüphesi olup olmadığını belirlemektedir.

Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC)
Otizmi tarama ve değerlendirme amacı ile geliştirilen ölçek, duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri, sosyal ve öz bakım becerileri olmak üzere toplam beş alt ölçekten ve 57 maddeden oluşmaktadır.

 

 

Tedavi ekibimiz için tıklayınız.